Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Thông báo về việc điều chỉnh giờ giảng dạy, học tập.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
   TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
Số: 392/TB-ĐT
V/v Điều chỉnh giờ giảng dạy - học tập
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2011
 
Kính gửi: Các đơn vị
 
Để thống nhất giờ giảng dạy, học tập trong trường, kể từ học kỳ I năm học 2011-2012, giờ giảng dạy, học tập được điều chỉnh như sau:
1. Cơ sở Đinh Tiên Hoàng:
-         Buổi sáng: 5 tiết (từ 7g00 đến 11g30)
-         Buổi chiều: 5 tiết (từ 12h50 đến 17g20)
 
Tiết 1: 7g00 - 7g50                        Tiết 6: 12g50 - 13g40
Tiết 2: 7g50 - 8g40                        Tiết 7: 13g40 - 14g30
Tiết 3: 8g40 - 9g30                        Tiết 8: 14h30 - 15h20
Nghỉ giải lao 20 phút                      Giải lao 20 phút
Tiết 4: 9g50 - 10g40                      Tiết 9: 15g40 - 16g30
Tiết 5: 10h40 - 11g30                    Tiết 10: 16g30 - 17g20

2. Cơ sở Thủ Đức: 
-         Buổi sáng: 5 tiết (từ 7g00 đến 11g30)
-         Buổi chiều: 4 tiết (từ 12h50 đến  16g30)
 
Tiết 1: 7g00 - 7g50                        Tiết 6: 12g50 - 13g40
Tiết 2: 7g50 - 8g40                        Tiết 7: 13g40 - 14g30
Tiết 3: 8g40 - 9g30                        Giải lao 20 phút
Nghỉ giải lao 20 phút                      Tiết 8: 14g50 - 15g40
Tiết 4: 9g50 - 10g40                      Tiết 9: 15g40 - 16g30
Tiết 5: 10h40 - 11g30                    
 
Đề nghị các Phòng, Ban chức năng, các Khoa/Bộ môn thực hiện đúng thông báo này.
 
Nơi nhận:                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG
      -   Như trên;                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
-   Ban Giám hiệu;
-   Ban TTĐT, Phòng KT-ĐBCL , CTSV
-   BQL CS Linh Trung;
-   Lưu TCHC, ĐT.
                                                                                                                                      TS. Lê Hữu Phước

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cna certification